Fördelar med biogasframställning på landsbygden

Intresset för förnyelsebara sätt att producera energi växer hela tiden. Mycket beroende på de otaliga politiska klimatmål eller policys som styr energiproduktion. För att kunna klara de tufft uppställda mål som numera finns internationellt måste flera åtgärder vidtas. En stor del i denna lösning kan vara biogas. Då den främsta prioritering, internationellt och nationellt, är att minska växthusgaser är all form av koldioxidneutrala lösningar välkomna.solar-power-plants-manufacturers-in-india

En stor del av koldioxidutsläpp kommer från storskaliga lantbruk men även mindre gårdar bidrar med koldioxidutsläpp. Även andra miljöfarliga ämnen skapas genom gödselhantering och ansamling av näringsämnen.

Genom att investera i fabriker för fordonsgas på landsbygden kan fler, och även mindre, lantbruk ta del av det miljövänliga kretslopp biogasframställning kan skapa. För många lantbrukare är biogas (eller gårdsgas) till el och värme ekonomiskt smart för den egna gården. Den största vinsten, även för samhällsnyttan, är dock att samarbeta med en fabrik som framställer fordonsgas. Gårdar som väljer att samarbeta med en fordongasfabrik kan få fler fördelar än rent ekonomiska. Som leverantör till en fordonsfabrik kan hanteringen av gödsel underlättas. Fabriken hämtar regelbundet färskt gödsel i ladugården eller på en uppsamlingsplats och gården får i retur biogödsel från fabriken. Detta gödsel har i sig en bättre gödningseffekt och är fri från ogräsfrön. Det kan då även minska behovet av naturgödsel.

Att vara leverantör av färskt gödsel till en fordonsgasfabrik är även samhällsnyttigt ur flera aspekter. Det hjälper till att skapa jobb på landsbygden, minskar metan- och kväveläckage, minskar fossila koldioxidutsläpp, minskar bränsletransporter samt ett generellt bättre utnyttjade av råvaror och resurser.