Ekonomiska incitament

Det finns ekonomiska stöd riktande även till fordonsgasbilister. I Sverige finns en supermiljöbilspremie vid inköp av en miljöbil. Det krävs då att fordonet släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer och gäller således gasbilar och elbilar. Premien betalas ut av Transportstyrelsen som avsätter en summa årligen för detta ändamål. Då fordonsskatten består av ett grundbelopp och ett koldioxidbaserat tilläggsbelopp finns det positiva ekonomiska fördelar med ett gasfordon. Miljöfordon är även helt befriade från fordonsskatt de första fem åren vid inköp av en miljöbil. Dessa kan, till exempel, vara befriande från parkeringsavgifter eller helt slopad trängselskatt. Många transportföretag och andra privata företag har övergått till att enbart köpa in gasbilar. Då det, förutom positiva miljöeffekter, kan vara ekonomiskt fördelaktigt med ett reducerat förmånsvärde och totalt sett billigare pris på drivmedel.

Gödselgasstödet finns till för att främja minskningen av metangasutsläpp. Då gödsel används som råvara vid biogasframställning minskar dessa utsläpp. Biogasen i sig används som ersättning för fossila bränslen och man talar då om att en dubbel klimatnytta uppstår. Det finns därför numera ett metanreduceringsstöd som går att ansöka om. Producenten får vid erhållet stöd en viss summa per producerad kwh biogas.

Elcertifikatsystemet är utforelectrical-testing-certificates-and-electrical-installation-condition-reports-eicr-in-london-and-essex_compressedmat så att förnybart producerad el ska generera mer inkomst än vid användandet av fossila medel. Vid produktion av förnybar el så som med biogas erhåller producenten ett certifikat per producerad mwh. I Sverige finns numera ett kvotsystem för att säkerställa att så stor del av elproduktionen sker på ett förnybart och hållbart sätt. Detta innebär att alla elproducenter är ålagda att producera en minimimängd av förnybar el, alternativt köpa certifikat. Genom att använda biogas vid elproduktion kan man därför, förutom att tjäna på den el som produceras, även ha en viss inkomst genom att sälja certifikat till andra elproducenter. Dock har priset på dessa certifikat varierat kraftigt under de senaste åren vilket kan innebära vissa svårigheter med produktions- och budgetplanering.

Pumplagen infördes 2005 i Sverige och kräver att alla större bensinstationer/tankställen ska ha minst ett förnyelsebart drivmedel som alternativ. Undantaget är de tankstationer som säljer mindre än 1500 kubikmeter bensin. Då biogas, i det tidiga skedet, hade en relativt dyr investeringskostnad valde många tankstationer till en början att installera etanolpumpar.