Distribution

Det finns möjligheter att samdistribuera biogas med naturgas. Biogasen går att distribuera i stora gasnät eller i separata ledningar. För att få mer volym kan gasen komprimeras och levereras i flytande form. Dessa system är under ständig förbättring ddownload-74å biogas som fordonsbränsle blir vanligare vilket även ställer högre krav på lagring och mindre depåer.

För att kunna nå de uppsatta energi- och klimatpolitiska målen, både internationellt och nationellt, finns ett flertal ekonomiska incitament för att producera och nyttja biogas. Ett viktigt styrmedel är energibeskattning som även omfattas av koldioxidskatt. Andra betydande styrmedel är handeln om utsläppsrätter, elcertifikatssytemet, gödselstödet, stöd till fordonsgasbilister samt klimatinvestering- och energieffektiviseringsprogrammet.

Energibeskattningen är tänkt att effektivisera produktionen och användandet av förnybar energi. Den består av en del koldioxidskatt och en del energiskatt. Tanken är även att beskattningen ska främja produktionen av olika naturbränslen på den inhemska marknaden och även gärna lokalt. Detta styrmedel beskattar olika bränslen olika mycket beroende på koldioxidutsläpp och andra emissioner av skadliga ämnen. Detta i förhållande till varandra och med tydligt uppsatta riktlinjer. I avseende produktionen av bränsle vägs det även in vilken typ, hur, och till vilket ändamål slutprodukten ska användas.

Biogas är enligt Lagen om skatt på energi skattebelagd. Tillsvidare är denna skatt dock avdragsgill och kan därmed dras av på deklarationen om producenten uppfyller Energimyndighetens hållbarhetskriterier. Framställning, och användandet av biogas till värmeproduktion är däremot helt befriad från energibeskattning. Dessutom är alla biodrivmedel i nuläget helt skattebefriade.