Biogas är, till skillnad från fossila bränslen, en förnybar energikälla som framställs av organiskt material. Den består huvudsakligen av metan vilket är en naturligt förekommande gas i miljön. Metanet i biogas bildas när organiska material bryts ned av bakterier i en syrefattig miljö. Således kan biogas framställas av allt från gödsel, växter, matrester, slam, avloppsvatten och dylikt.

Eftersom biogas är en förnybar energikälla finns det flera miljömässiga fördelar att framställa och använda gasen. Den kanske viktigaste fördelen är att när biogas förbränns räknas den som koldioxidneutral, det vill säga, den bidrar inte till växthuseffekten. Det kol som finns i metanmolekyler kommer ifrån koldioxid som bundits in i de organiska materialet via fotosyntesen. Man frigör alltså lika mycket koldioxid som bundits upp av växten tidigare. Dessutom kan den restprodukt som bildas vid framställningen av biogas med fördel användas som gödningsmedel. På så vis kan man, vid lantbruk, ersätta det industritillverkade gödslet som allt oftare förknippas med övergödning och andra ekorubbande effekter.