Biogas i världen

Biogas som sektor ser tämligen olika ut i olika delar av världen. Till stor del beror detta på vilken grundläggande miljöpolitik man förhåller sig till. Det kan således variera från småskaliga hushållsanläggningar till de stora biogasanläggningarna som finns i Sverige. För vissa länder är det lättare att importera förnybar energi snarare än att producera den själv. Att köpa utsläppsrätter kan vara ett sätt att ändå följa de internationellt uppställda miljömålen. Det är därmed i800w-geotechngen självklarhet för alla världens nationer att göra stora investeringar i nya anläggningar för att producera hållbar energi.

Sett internationellt är det vanligaste användningsområdet för biogas inte just som drivmedel för fordon. Vanligen används biogas småskaligt till hushållsel, värme eller direkt till att driva matlagningsutrustning så som spis och ugn. Det krävs en hel del tekniskt kunnande och ekonomisk vilja att uppgradera biogas till energirik fordonsgas. Sverige är ett av länderna som sticker ut i satsningen på dessa anläggningar att uppgradera biogas och ligger därför i framkant av utvecklingen. Vissa länder får biogas endast som en biprodukt. Detta då flera lantbruk löser övergödningsproblemet med att röta gödsel innan man återför den till jorden. Generellt kan man säga att utvecklingen av biogasframställning, och hur den används, tenderar att bero på vilka ekonomiska styrmedel som funnits tillgängliga. De länder som har ekonomiskt stöd för olika sorters jordbruk har oftast skattesubventionerad gårdsbaserad biogasproduktion. Medans de länder som satsar skattemedel på att sänka koldioxidutsläpp oftast får någon form av ekonomiskt stöd för att uppgradera biogasen till den mera metan- och energirika fordonsgasen.

I delar av Asien har småskalig produktion av biogas använts under lång tid. Oftast av enskilda hushåll. Det är en tämligen resurssmart lösning då man använder djur och människors avföring för att framställla biogas. Denna används sedan till belysning, matlagning och mindre förbränningsmotorer. En tydlig poitiv effekt av dessa hushållsanläggningar är att olika smittsamma sjukdomar tenderar att minska. Nedbrytningsprocessen i biogasframställningen i dessa hushållsanläggningar minskar nämligen smittorisken som vanligtvis förknippas med avföring.