Användningsområden

Eftersom biogas är miljövänligt, energirikt och förnybart i framställningsprocessen finns det en rad olika användingsområden:

  • Fordonsgas

En gasbil använder i princip en konverterad bensinmotor. Det som skiljer är ett separat bränslesystem för själva gasen och tanken. Motorn i sig kräver inga större förändringar och är därför en relativt billig investering sett ur miljösynpunkt. Gastankar utvecklas dessutom hela tiden och förbättras med större kapacitet. Fordonsgas är uppgraderad biogas och är i nuläget det absolut största användningsområdet för gasen i Sverige.

  • Uppvärmning

Bioagas kan nyttjas för uppvärmning antigen till enskilda byggnader eller distribueras via ett fjärrvärmenät. När man producerar värme av biogas krävs endast att vattenånga skiljs från gasen innan den förbränns. Ofta finns det värmepannor i biogasanläggningar som värmer den lokala anläggningen och det går även att föra ut värme till externa lokaler genom gasledning eller fjärrvärme. Att använda biogas som bränsle för uppvärmning är det näst största användningsområdet i Sverige.

  • El

Man kan även anvbig_costo-impianto-gpl-autoända biogas i elproduktion. En kraftvärmeanläggning med biogas kan ta tillvara både värme och el och kan bestå av en gasturbin, bränslecell eller en gasmotor. I dagsläget är det endast en liten del av all framställd biogas i Sverige som används för att producera el.

  • Råvara

Biogasen används i flertalet tillverkningsprocesser som råvara. Metan återfinns i bl.a. möbler, plaster, smöroljor och färg.

  • Biogödsel

Under framställningsprocessen av biogas genom rötning bildas näringsrika restprodukter. Under rötningen bildas, förutom biogas, en rötrest som kan användas för gödsling av åkermarker. Denna typ av gödsel anses vara mer miljövänlig än vanlig industriellt gödsel. Biogödsel har genomgått en process där allt metan är utvunnet samtidigt som flera skadliga ämnen sorteras bort eller bryts ned biologiskt. Gödslet som blir kvar är därför lättare, och mer näringsrik, för jorden att ta upp och bidrar inte med att urlaka åkermark. På detta vis riskerar heller inte närliggande sjöar och vattendrag att utsättas för övergödning eller försurning.